Snelle levering | Gratis bezorging vanaf 150 euro | 14 dagen niet goed geld terug | Snel en veilig betalen met creditcard, zonder extra kosten

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch
 • 0
  • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

 • Home

Algemene Voorwaarden webshop Kunstboomshop.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag exclusief officieel erkende feestdagen in Nederland;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Klant: hetzij een zakelijke klant hetzij een consument;
 7. Ondernemer: de in artikel 2 vermelde rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;
 10. Webshop: de webshop van de 1
 11. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die producten koopt van de ondernemer en die geen consument is.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De ondernemer is: De besloten vennootschap Rana Agenturen B.V. h.o.d.n. Kunstboomshop.nl gevestigd te (6691 EE) Gendt aan de Willem Alexanderstraat 23 B.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer via de webshop en op elke via de webshop tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod en de prijs

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanvaarding door de klant na de geldigheidsduur of als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, bindt ondernemer niet tenzij hij alsnog uitvoering geeft aan de overeenkomst op
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer

 

 1. Het aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Als een product niet beschikbaar is laat de ondernemer dit zo spoedig mogelijk aan de klant weten en overleggen zij over een eventuele nieuwe bestelling of later levertijdstip.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van de gevraagde gegevens en voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige invoer daarvan. Als een product door een foute invoer van de klant niet op het juiste adres wordt afgeleverd, dient de klant alsnog het juist adres op te geven en wordt de levertijd verlengd met de periode die de vervoerder nodig had om het product de eerste keer te leveren. Als een email niet kan worden afgeleverd door onjuiste invoer van het emailadres, komen de eventueel in verband met een niet afgeleverde email samenhangende rechten te vervallen.
 3. De klant is verplicht een gekocht product af te
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor levering van producten aan de klant om haar moverende redenen te weigeren, bijvoorbeeld omdat de klant zijn eigen verplichtingen niet is nagekomen, omdat deze een slechte reputatie heeft, of omdat de ondernemer een geschil met hem heeft (gehad).

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product via de webshop gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De ondernemer verkoopt ook producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verbroken. Als de verzegeling is verbroken geldt het herroepingsrecht niet en kan de klant ze niet Als de klant het product in dat geval toch retourneert behoudt ondernemer zich het recht voor het door klant betaalde bedrag niet terug te betalen.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 4. Voor zakelijke klanten geldt de bedenktijd, tenzij anders aangegeven door de ondernemer, vanaf het moment dat een product bij het door de klant opgegeven afleveradres is afgeleverd.
 5. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 6. Ten aanzien van zakelijke klanten geldt dat het herroepingsrecht hen door de ondernemer uitsluitend wordt aangeboden als Zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op de wettelijke bepalingen omtrent het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De ondernemer behoudt zich met betrekking tot zakelijke klanten het recht voor waardervemindering van het product die optreedt tijdens de bedenktijd aan de zakelijke klant in rekening te brengen. De door ondernemer vastgestelde waardevermindering kan ertoe leiden dat de ondernemer het bedrag van het product niet aan de zakelijke klant terugbetaalt, als het retour gezonden product niet meer kan worden verkocht door de manier waarop de zakelijke klant daar mee is omgegaan.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Meer informatie hierover is te vinden in de webshop.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de kosten van het terugzenden van het

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Na rechtsgeldige ontbinding door de consument, vergoedt de ondernemer alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Ten aanzien van de zakelijke klant geldt na rechtsgeldige ontbinding dat de ondernemer zich het recht voorbehoudt de leveringskosten niet terug te betalen en dat hij de zakelijk klant de prijs van het product inclusief BTW zo spoedig mogelijk terugbetaalt nadat hij het product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Ten aanzien van zakelijke klanten behoudt de ondernemer zich het recht voor een andere betalingsmethode te gebruiken voor de terugbetaling en daar kosten voor in rekening te brengen.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Gebrekkige producten en terugroepacties

 1. Eventuele gebreken aan de producten dient de klant binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen drie maanden aan de ondernemer te melden. Voor zakelijke klanten geldt dat eventuele gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product moeten worden gemeld aan ondernemer.
 2. De klant zal de redelijkerwijs door de ondernemer verzochte medewerking verlenen, daaronder mede begrepen het retourneren van het product, opdat de ondernemer het product kan inspecteren en eventueel kan herstellen.
 3. Als de ondernemer vaststelt dat het product niet-conform is en de non- conformiteit aan de ondernemer is toe te rekenen, zorgt hij zo spoedig mogelijk voor herstel van het product dan wel een vervangend product als dat beschikbaar is of anders creditering van het product. Dit zonder afbreuk te doen aan de rechten van de consument waar niet van kan worden afgeweken.
 4. Gebreken aan producten die zijn veroorzaakt door de klant, door omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals schade door vocht, of door normale slijtage komen in ieder geval niet in aanmerking voor reclames.
 5. Vorderingen en verweren in verband met niet-conforme producten verjaren met betrekking tot aan zakelijke klanten geleverde producten binnen zes maanden na
 6. Als een bepaald product moet worden teruggeroepen uit de markt zal de zakelijke klant de door de ondernemer dan wel bevoegde overheidsinstantie(s) verzochte medewerking verlenen, zoals het retourneren van de betreffende producten en het informeren van de eigen klanten. De getroffen, geretourneerde producten zullen worden gecrediteerd, eventueel met aftrek van waardevermindering die is opgetreden vanaf het moment van aflevering aan de zakelijke klant.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt niet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch, voor consumenten, uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is Voor zakelijke klanten kan een langere maximale levertijd dan 30 dagen gelden en gelden levertermijnen niet als essentieel.
 3. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van de producten die worden verkocht aan de consument gaat over op de consument op het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

 

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij de consument zelf een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de ondernemer wordt aangeboden, in het laatste geval gaat het risico over op de consument op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder.

 1. Het risico van producten die worden verkocht aan de zakelijke klant gaat over op de zakelijke klant wanneer de ondernemer het product overhandigt of laat overhandigen aan de vervoerder. De overgang van het risico geldt ook als er op de producten een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is jegens consumenten slechts aansprakelijk voor schade die hij niet op grond van de wet mag Voor zover dat wel kan, geldt het in het volgende lid bepaalde.
 2. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op afstand, of een door hem gepleegde onrechtmatige daad, en is niet aansprakelijk voor enige andere soorten schade, waaronder gevolgschade zoals schade die geleden wordt als gevolg van het niet hebben van het beoogde hygiënische effect van een product, verlies van inkomsten, omzet of winst, bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag van de bestelling waar de betreffende schade uit voortvloeit, met een maximum van alle aanspraken tezamen van EUR 2.000,-, dan wel het bedrag dat de verzekeraar van de ondernemer uitkeert als dat hoger is. De ondernemer sluit aansprakelijkheid uit die wordt veroorzaakt door anderen dan haar werknemers. De ondernemer sluit ook aansprakelijkheid voor schade in verband met doorverkoop van de producten aan personen of partijen buiten Nederland en voor schade in verband met gebruik van de producten anders dan voor het oorspronkelijke doel waarvoor de producten zijn gemaakt.
 3. Als de zakelijke klant door een derde aansprakelijk wordt gehouden voor schade die uitsluitend aan de ondernemer is toe te rekenen en betrekking heeft op producten die in Nederland zijn verkocht, en de zakelijke klant deze schade wil verhalen op de ondernemer, geldt, met inachtneming van het in lid 2 en 6 bepaalde, dat de ondernemer slechts aansprakelijk is als: (i) de zakelijke klant geen aansprakelijkheid richting de derde erkent, (ii) de zakelijke klant de ondernemer de mogelijkheid geeft de verdediging tegen de aanspraak over te nemen en de juridische bijstand te bepalen, met dien verstande dat de ondernemer niet daartoe verplicht is, en (iii) de zakelijke klant de informatie en medewerking verstrekt die de ondernemer redelijkerwijs verzoekt in verband met het verweer tegen de aanspraak.
 4. In geval van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van ondernemer, welke bedrijfsleiding nimmer persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden, zal ondernemer de hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid niet
 5. Als de zakelijke klant door een consument wordt aangesproken op grond van productaansprakelijkheid in verband met een product, dient de zakelijke klant de ondernemer onmiddellijk na kennisname van die aanspraak op de hoogte te stellen. De ondernemer zal de aanspraak onderzoeken en de zakelijke klant laten weten of deze het gevolg is van een gebrek in het product dat aan de ondernemer, of zijn producent op grond van artikel 6:185 e.v. BW kan worden toegerekend en door de ondernemer of zijn producent dient te worden gedragen, dan wel of deze aanspraak het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de ondernemer dan wel zijn producent kan worden toegerekend en door de zakelijke

 

klant dan wel de consument dient te worden gedragen (bijvoorbeeld omdat het

schade aan een zaak betreft die minder bedraagt dan het “franchisebedrag” zoals

bedoeld in artikel 6:190 BW).

 1. De klant dient de schade zo spoedig mogelijk aan de ondernemer te melden. Ten aanzien van zakelijke klanten geldt dat dit in ieder geval uiterlijk binnen een maand na het bekend worden met de schade moet worden gedaan. Eventuele aanspraken van zakelijke klanten op de ondernemer vervallen binnen zes maanden nadat de zakelijke klant bekend was met de schade, en aanspraken van consumenten binnen een jaar, wat betreft dit laatste zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingendrechtelijke verjarings- of vervaltermijnen die voor consumenten gelden.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen onvoorzienbare fabricageproblemen, onvoorzienbare vervoersproblemen, gebrek aan grondstoffen, tekortkomingen door of overmacht van toeleveranciers en/of van onderaannemers, werkstakingen, werkonderbreking, ziekte van personeel, overheidshandelen en onvoorzienbare gewijzigde wet- en/of regelgeving.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. De prijs wordt weergegeven en moet worden betaald in euro’s.
 2. Betaling vindt plaats op de wijze en met de betaalmethode zoals overeengekomen in de webshop.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Als de klant en de ondernemer overeen komen dat de klant achteraf betaalt, en de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van vijf werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke, en voor zakelijke klanten tevens de gerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen. Ten aanzien van de zakelijke klant zijn deze incassokosten minimaal 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 100,-. Voor consumenten geldt de wettelijke regeling inzake incassokosten.
 5. Als de klant en de ondernemer overeenkomen dat de klant achteraf betaalt, blijven de producten eigendom van de ondernemer totdat de klant de prijs voor die producten en andere zaken, de kosten voor eventuele ten behoeve van de klant in verband met die producten en andere zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede vorderingen wegens tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst of afstand, waaronder mede begrepen rente en kosten en eventuele boetes, heeft voldaan. De producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen en door zakelijke klanten zijn gekocht, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de klant worden doorverkocht. De ondernemer is gerechtigd de producten bij de zakelijke klant terug te nemen, waarmee de koopovereenkomst is ontbonden zonder dat een nadere handeling nodig is, wanneer (i) voorzienbaar is dat de zakelijk klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, (ii) op de producten en andere zaken beslag wordt gelegd, (iii) de zakelijke klant surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem wordt verleend en (iv) het faillissement van de zakelijke klant wordt aangevraagd of uitgesproken.
 6. In geval van niet-betaling van een factuur door de klant, liquidatie van de zakelijke klant, aanvraag dan wel verlening van surseance van betaling, of

 

aanvraag dan wel verlening van faillissement van de klant zijn alle vorderingen van de ondernemer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 – Overig

 1. De ondernemer kan deze algemene voorwaarden aanpassen tussen twee bestellingen De nieuwe algemene voorwaarden worden voor akkoord aangeboden in de webshop op zodanige wijze dat ze op een duurzame gegevensdrager kunnen worden gezet.
 2. Zakelijke klanten staan ervoor in dat de persoon die de bestelling doet bevoegd is hen daarbij te vertegenwoordigen. Zakelijke klanten doen afstand van hun recht op onbevoegde vertegenwoordiging.
 3. Zakelijke klanten kunnen geen beroep doen op wettelijke bepalingen die uitsluitend gelden voor consumenten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de bepalingen over overeenkomsten op afstand en bepalingen omtrent
 4. Als een partij op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst op afstand en/of deze algemene voorwaarden, heeft dit niet tot gevolg dat hij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft hij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere andere bepalingen niet na te komen.
 5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden.
 6. Voor de zakelijke klanten geldt dat artikel 6:227b lid 1 BW niet van toepassing is en dat zij afstand doen van hun recht op ontbinding of verwerping of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 4 en lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst op afstand, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is
 3. Eventuele geschillen tussen een zakelijke klant en de ondernemer worden in eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar de ondernemer zijn hoofdvestiging Ten aanzien van consumenten gelden de bevoegdheidsregels op grond van de wet.

 

 

Versie: augustus 2022